English   |     |     |   جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩٦
معاون آموزشی: دکتر بهروز شيران

  شماره تماس:۳۲۳۲۴۴۲۱  ۰۳۸ ☎️

دورنگار:۳۲۳۲۴۴۴۲  ۰۳۸

صفحه خانگی: http://www.sku.ac.ir/~shiran

پست الکترونیک: beshiran45@gmail.com

 

 

مسئول دفتر: آقای سبزوار مرادی  داخلی ۲۳۹۳ 

کارشناس معاونت آموزش: آقای سهراب خاک‌پور  داخلی ۲۳۷۴ 

معاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد بصورت مستقل در سال 1370 ایجاد شد. این معاونت اداره کلیه امورآموزشی دانشگاه را با توجه به شرح وظایف زیر بر عهده دارد.
  •  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، گروههای آموزشی و ارزیابی آنها؛
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی؛
  •  تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امورآموزشی؛
  •  ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی؛
  •  ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدهای مختلف؛
  •  ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان؛
  •  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.