English   |     |     |   جمعه ٨ اردیبهشت ١٣٩٦
    راه اندازی کانال تلگرام دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه شهركرد

 

 

اين اداره در نظر دارد جهت اطلاع رساني تمامي برنامه ها، فعاليت ها، تسهيلات ، امور آموزشي جلب مشاركت دانشجويان در برنامه هاي اين اداره اقدام به راه اندازي كانال تلگرام  با مشاركت و عضويت دانشجويان نمايد. لذا از تمامي دانشجويان شاهد و ايثارگر ( فرزندان شهدا، جانبازان، فرزندان و همسران آزادگان و جانبازان، با هر درصد جانبازي و خانواده شهدا، خواهر و برادر شهدا، رزمندگان دفاع مقدس ) درخواست مي شود در اولين فرصت شمارۀ همراه خود را كه فعال و در دسترس مي باشد، به اين اداره اطلاع بدهند. همچنين چنانچه شمارۀ همراه اين دانشجويان تغيير كند سريعاً اين اداره را در جريان قرار دهند. بديهي است عواقب عدم اقدام در اين مورد و پرداخت نشدن هزينه ها يا ساير حقوق و عدم اطلاع از اخبار مربوط  بر عهدۀ دانشجويان  مي باشد.

( شماره مستقيم اداره شاهد و ايثارگر: 03832321630 )