English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦

تاريخ و زمان انتشار : 18 اسفند 1394 ساعت 21:18 تعداد بازديد کنندگان:       396

راهنمای دانشجویان در دوره کارآموزی

راهنمای استفاده نرم افزار انتخاب واحد کارآموزی

آيين نامه جذب و اجراي طرح‌هاي پژوهشي برون دانشگاهي 

آيين نامه نحوه محاسبه نرخ بالاسري طرح هاي برون دانشگاهي