English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦

راه اندازی سامانه آزمایشگاه مرکزی
سامانه آزمایشگاه مرکزی با هشتاد آزمایشگاه و بالای 320 دستگاه راه اندازی شد. به منظور استفاده از سرویسهای مختلف موجود در آزمایشگاه ها میتوانید با مسول آزمایشگاه مکاتبه نمایید ......