سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦


بهرام حسین زاده سامانی

استادیار

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   ماشین های صنایع غذایی
   فراوری پس از برداشت
   بیوانرژی و انرژی های تجدید پذیر
   مدل سازی و هوش مصنوعی
   کاربردهای امواج فراصوت و مایکروویو در کشاورزیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه تربیت مدرس، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Bahram Hosseinzadeh Samani 1& Mohammad Hadi Khoshtaghaza & Saeid Minaei & Hemad Zareifourosh& Mohammad Naghi Eshtiaghi & Sajad Rostami, Design, development and evaluation of an automatic fruit-juice pasteurization system using microwave – ultrasonic waves , Journal of food science and technology (2016) 53 (1), 88-103
2. Bahram Hosseinzadeh Samani ,⁎, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Zahra Lorigooini, Saeid Minaei, Hemad Zareiforoush, Analysis of the combinative effect of ultrasound and microwave power on Saccharomyces cerevisiae in orange juice processing , Innovative Food Science and Emerging Technologies 32 (2015) 110–115
3. Ultrasonic-assisted production of biodiesel from Pistacia atlantica Desf. oil, Bahram Hosseinzdeh Samani ,⇑, Hemad Zareiforoush , Zahra Lorigooini Barat Ghobadian , Sajad Rostami , Ebrahim Fayyazi , Fuel 168 (2016) 22–26
4. Bahram Hosseinzadeh Samani, Mohammad Hadi Khoshtghaza, Saeid Minaee, Soleiman Abbasi, Modeling the Simultaneous Effects of Microwave and Ultrasound Treatments on Sour Cherry Juice using Response Surface Methodology , Journal of agricultural science and technology, 2015
5. Ebrahim Fayyazi, Barat Ghobadian, Gholamhassan Najafi, and Bahram Hosseinzadeh, Genetic Algorithm Approach to Optimize Biodiesel Production by Ultrasonic System , Chemical Product and Process Modeling 2014.1-12
6. M.A.Ghazavi, B.Hosseinzadeh, Evaluating Effect of Four Primary Tillage Machines on Some of Qualitative Properties of Potato Tubers , Journal of Agricultural Technology, 2011. 7(5):2011-2022.
7. B.Hosseinzadeh, M.H.Khoshtaghaza, S.Minaei, S. Abbasi, Effect of ultrasonic waves on pasteurization of sour cherry juice. , International journal of biosciences. 2013.3(12): 193-200.
8. B.Hosseinzadeh, M.H.Khoshtaghaza, S.Minaei, H.Zareiforoush, Gh.Najafi. , Design of Ultrasonic probes for use in food and chemical industries , Mechanical Engineering,2013. 57:14256-14261.
9. H.Zareiforoush, A.Mahdavian, B.Hosseinzadeh, , An approach to estimate the shear strength of rice stems using a fuzzy logic model. , Computer science and application. 2012.1(2): 4-11.
10. B.Hosseinzadeh, H.Zareiforush, A.Banakar, A.R.Mahdavian. , Modelling of shearing energy of canola stem in quysi-static compressive loading using artificial neural network (ANN). , Middle East Journal of Scientific Research.2012.11(3):374-381.
11. B.Hosseinzadeh, H.Khoshtaghaza, A.R.Mahdavian, G.H.Najafi, Analyses and modeling of moisture desorption at different methods of mint leaves drying. , Thai journal of agricultural science, 2011.45(1):1-9.
12. R.Hematian, G.H.Najafi, B.Hosseinzadeh, T.Tavakoli, M.H.Khoshtaghaza. , Effect of moisture content on shearing energy of sugar cane stem. , Journal of agricultural science and technology.2012. 14:963-974.
13. B.Hosseinzadeh, H. Zareiforoush, M.E.Adabi, A.Motavali , Development of a Fuzzy Model to Determine the Optimum Shear Strength of Wheat Stem. , International Journal of Computer Science and Telecommunications. 2(4): 56-60.2011.
14. A.Mohammadi, M.A.Ghazavi, B.Hosseinzadeh, Comparison of some of mechanical properties of Shahrud12 and Mama'e Almonds under pressure loading. , International Journal of food, Agricultural & Environment.2011.9 (2):132-137.
15. Esehaghbeigi.A, B.Hosseinzadeh, S.Besharati, Nitrogen use on yield components and stem shearing strength of canola. , Electronics Journal of Polish agricultural universities.2010.13 (4):7-11.
16. B. Hosseinzadeh. A.Eshaghbeigi. N.Raghami., Effect of moisture content, bevel angle and cutting speed on shearing energy of three wheat varieties. , Word Applied Sciences Journal.2009.7(9):1120-1123
17. A. Eshaghbeygi. B.Hosseinzadeh.M. Khazaii. A.Masoomi, Bending and Shearing Properties of Alvand Variety of Wheat Stem , Word Applied Sciences Journal .2009. 6(8):1028-1032
18. A. Eshaghbeygi & B.Hosseinzadeh, Effect of Moisture Content and Urea Fertilizer on Bending and Shearing Characteristics of Canola Stems , Applied Engineering Agriculture of the ASABE.2009. 25(6):947-951
Research Journal
١٩. بهرام حسین زاده سامانی - محمد هادی خوش تقاضا * - سعید مینایی - زهره حمیدی اصفهانی - مریم توکلی دخر آبادی, طراحی پروب فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو , نشریه ماشین های کشاورزی 468- جلد 5، شماره 2، نیمسال دوم 1394 ، ص 480
٢٠. علیرضا شیرنشان، علی حری، بهرام حسین زاده سامانی, تعیین تنش‌های وارد شده بر یک تیغۀ برش‌دهندۀ ساقه در یک ماشین کمباین غلات به وسیلۀ نرم‌افزار آباکوس , مجله فرآیندهای نوین در ساخت و تولید 1393
٢١. بهرام حسین زاده سامانی ، محمد هادی خوش تقاضا ، ابراهیم فیاضی، حامد امیرنجات , پیشبینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبکههای عصبی مصنوعی پس انتشار , علوم صنایع غذایی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،1393
٢٢. بهرام حسین زاده سامانی، ابراهیم فیاضی، برات قبادیان، سجاد رستمی, بررسی و بهینه‌سازی تولید بیودیزل از روغن بنه به کمک امواج فراصوت توسط روش منحنی سطح پاسخ , مجله مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه فردوشی مشهد- 1393
23. Bahram Hosseinzadeh Samani, Zahra Lorigooini, Effects of ultrasonic on microorganisms and enzymes , International Science and Investigation Journal.2015.4(1).105-112.
٢٤. بهرام حسین زاده سامانی،محمد هادی خوش تقاضا، سعید مینایی، مریم توکلی دخر آبادی،زهره حمیدی اصفهانی , طراحی کاوشگر فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو , مجله مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد-1393کتب و جزواتافتخارات
١. اجرای طرح ملی مشترک با مرکز مطالعات بین الملل انرژی ایران- در زمینه تحلیل صنایع کم انرزی بر کشور
٢. پذیرش در مقطع دکتری به عنوان برگزیده علمی
٣. استعداد درخشان و شاگرد ممتازدر مقطع کارشناسی ارشد-1387
٤. دانشجوی نمونه و پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد-1387 .

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است