محمد علی نصر اصفهانی

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 4424401-7 (2372)

mnasr@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   هواشناسی: الگوهای دورپیوندی
   تغییر اقلیم: ریزمقیاس نمایی، مدل سازی عددی
   هیدرولوژی: جفت کردن مدل های هواشناسی و هیدرولوژی
   اثر مؤلفه های مختلف اقلیم و تغییرات آن بر منابع آب و به طور خاص بر مقدار بارش و دما در کشور
   مدل سازی اقلیم و ریزمقیاس سازی دینامیکی خروجی مدل های جهانی اقلیم (GCMs)سوابق تحصیلی
   دکتری، هواشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، هواشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
Research Journal
١. فهیمه امینی ناقانی، رسول میرعباسی نجف آبادی، رضا زمانی، محمدعلی نصراصفهانی, بررسي اثر تغيير اقليم بر ميزان توليد انرژي برقابي (مطالعه موردي: سد کارون4) , نشريه مهندسي آبياري و آب ايران
٢. فرزانه اسدی آقبلاغی، رسول میرعباسی نجف آبادی، محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی, توسعه يک شاخص ترکيبی جديد (CDI) برای ارزيابی چندمتغيره خشکسالی‌های دشت شهرکرد , فصلنامه مطالعات جغرافيايی مناطق خشک
٣. شاهین عالم زاده، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, بررسی تغييرات اقليمي مسيرهاي توفان زمستان در اطلس-مديترانه-جنوب‌غرب آسيا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناريوی RCP8.5 در پروژه CMIP5 , مجله ژئوفیزیک ایران
٤. خدایار عبدالهی، سمیرا بیاتی، محمدعلی نصراصفهانی, بررسي توزيع مکاني رواناب و تغذيه آب زيرزميني درکلاس هاي اراضي و شيب حوزه آبخيز ونک , پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
٥. زهرا رزقي، محمدعلی نصراصفهاني، جهانگیر محمدی، احمدرضا قاسمي., بررسي ميزان تاثير فاز¬هاي پديده نوسان مادن جوليان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس , مجله پژوهش آب ایران
٦. سمیرا بياتي، محمدعلی نصراصفهاني، خدایار عبدالهي، , ارزيابي بيلان آب ماهانه و بررسي مقدار حجمي جريان پايه فيلتر شده و جريان کل در حوضه آبخيز ونک , پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
٧. مهرداد نصراصفهاني، حجت الله يزدان پناه و محمدعلی نصراصفهاني, ارزيابي مدل WRF براي پيش بيني دما و رخداد سرمازدگي در حوضه آبريز زاينده رود , مجله پژوهش های جغرافیایی
٨. امیر شبانیان چالشتری، محمدعلی نصراصفهانی، فروزان ارکیان, شبیه سازی عددی عوامل مؤثر بر بارش‌های تابستانی در یک ناحیه با توپوگرافی پیچیده (مطالعه موردی: سیل استان گلستان 8 تیر 1391) , مجله فیزیک زمین و فضا
٩. 16سامان مرتضی پور، فرهنگ احمدی‌گیوی، علیرضا محب‌الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, : ارزيابي اثر بسته موج¬هاي كژفشار اقيانوس اطلس شمالي بر مسير توفان درياي مديترانه در زمستان ٢٠١٢-٢011 , مجله ژئوفیزیک ایران
١٠. ناهید شادمانی، محمدعلی نصراصفهانی، احمدرضا قاسمی, تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده های هوای مرطوب مؤثر بر بارشهای سیل آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) , مجله انجمن ژئوفیزیک ایران
١١. سمیرا بیاتی، محمدعلی نصراصفهانی، خدایار عبدالهی, مقایسه خصوصيات واکنشي و بيلان حجمي آب در سه روش هیدروگراف واحد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک) , مجله اکوهیدرولوژی
١٢. حدیثه خدابخشی، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی، رضا زمانی, : ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت )مطالعه موردی: حوضه رود زرد واقع در استان خوزستان)، , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
١٣. حدیثه خدابخشی، رسول میرعباسی، محمدعلی نصراصفهانی، رضا زمانی, : ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی – توزیعی WetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت )مطالعه موردی: حوضه رود زرد واقع در استان خوزستان)، , مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
١٤. محمدعلی نصراصفهانی، فرهنگ احمدی گیوی، علیرضا محب الحجه, آثار فازهای مختلف نوسان مدن-جولین بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر درجنوب غرب آسیا , مجله فیزیک زمین و فضا
١٥. مهیار مقصودی فلاح، فرهنگ احمدی‌گیوی، علیرضا محب‌الحجه، محمدعلی نصراصفهانی, اثر الگوي دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (WR–EA) بر وردایی کم¬بسامد وردسپهر در جنوب¬غرب آسیا , مجله انجمن ژئوفیزیک ایرانکتب و جزواتافتخارات
١. رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد در رشته هواشناسی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است