شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٨٥٠
 

نتایج ششمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد (SKELT)

کد اطلاعیه: ٧٢٣٨
تاریخ انتشار: ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٣:٣٦

نمره

کد ملی

شماره صندلی

40

3308894440

1

51

2420002040

2

50

2753674345

3

51

1292712368

4

50

4621505981

5

52

4670114131

6

27

6139841224

7

46

4623564770

8

29

1129603997

9

76

۲۴۶۰۱۲۸۵۴۱

10

45

۳۳۲۰۰۱۵۱۶۸

11

34

۴۶۲۳۳۳۵۰۳۸

12

39

۳۸۷۳۵۶۲۲۹۴

13

30

۱۱۹۹۲۴۲۸۰۲

14

32

۱۱۴۲۳۱۲۹۳۳

15

39

۴۶۷۹۸۴۵۷۲۴

16

36

۲۳۷۲۶۰۸۱۸۵

17

34

۴۱۷۰۲۰۳۶۴۱

18

37

۵۲۶۹۸۰۹۱۶۸

19

64

۶۲۹۹۹۳۴۰۴۲

20

61

۴۶۵۰۷۵۳۵۷۰

21

53

۴۶۱۰۲۵۰۱۲۸

22

37

۴۰۶۰۱۲۲۳۳۵

23

31

۶۳۳۰۰۰۰۹۴۸

24

40

۴۲۶۹۸۵۵۴۷۹

25

44

۴۶۲۲۱۳۲۶۶۴

26

42

۴۴۴۹۹۱۹۴۳۲

27

51

۴۶۷۹۸۴۹۸۱۹

28

43

1960336029

29

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است