تعداد بازدید: ٣٣٠٩
 

دانشجویان متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧٤٣٧
تاریخ انتشار: ١٠ فروردین ١٤٠١ ساعت ١٦:١٢
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141