چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

شیمی عمومی

شماره درس :

130130017

ترم :

نیمسال اول 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

مریم شمس-->100 درصد حسین منصوری-->100 درصد راضیه اسکندری-->100 درصد محمد رضا احمدی دارانی-->100 درصد علیرضا انصاری-->100 درصد محمد غلامی بابادگانی-->100 درصد جواد علیدوستی-->100 درصد حسن شاهقلیان-->100 درصد مصطفی کرباسیون-->100 درصد محمدرضا ریسمانچیان-->100 درصد حمید شایان پور-->100 درصد نها افتخاری-->100 درصد غلامرضا رضائی زاده-->100 درصد مهدی دهقانی-->100 درصد محمد شفیع دهاقین-->100 درصد ندا آهنجیده-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در 715 صدرا**چهارشنبه 09:00-10:00 در 715 صدرا**شنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 103 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 103 علوم**شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**شنبه 13:00-14:00 در 107 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 107 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 107 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 107 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**شنبه 13:00-14:00 در 201 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 201 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 101 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 101 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 102 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 102 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 605 ابن سینا**یکشنبه 14:00-15:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 13:00-14:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 14:00-15:00 در 605 ابن سینا**یکشنبه 15:00-16:00 در 107 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 107 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 110 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 110 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**دوشنبه 13:00-14:00 در 101 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 101 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 102 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 102 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 102 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 102 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 605 ابن سینا**شنبه 09:00-10:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**شنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 203 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 203 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 203 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**پنج شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در آز ریاضی علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در آز ریاضی علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 3**سه شنبه 14:00-15:00 در 3**پنج شنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**پنج شنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 106 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 106 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 11:00-12:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 13:00-14:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 14:00-15:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 103 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 103 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**شنبه 13:00-14:00 در 107 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 107 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 107 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 107 علوم**شنبه 13:00-14:00 در 201 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 201 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 101 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 101 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 102 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 102 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 204 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 204 علوم**شنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 102 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 102 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 103 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 103 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 103 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 103 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 605 ابن سینا**شنبه 09:00-10:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**شنبه 13:00-14:00 در 203 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 110 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 110 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 605 ابن سینا**دوشنبه 09:00-10:00 در 605 ابن سینا**دوشنبه 13:00-14:00 در 107 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 107 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 203 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 203 علوم**چهارشنبه 13:00-14:00 در 203 علوم**چهارشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 102 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 102 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 102 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 102 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 201 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 201 علوم**دوشنبه 13:00-14:00 در 101 علوم**دوشنبه 14:00-15:00 در 101 علوم**پنج شنبه 15:00-16:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در آز ریاضی علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در آز ریاضی علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 3**سه شنبه 14:00-15:00 در 3**شنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 201 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 201 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 103 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 103 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 103 علوم**دوشنبه 16:00-17:00 در 103 علوم**پنج شنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**پنج شنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**یکشنبه 13:00-14:00 در 203 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 203 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**یکشنبه 10:00-11:00 در 609 ابن سینا**یکشنبه 11:00-12:00 در 609 ابن سینا**سه شنبه 13:00-14:00 در 610 ابن سینا**سه شنبه 14:00-15:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 08:00-09:00 در 106 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 106 علوم**سه شنبه 15:00-16:00 در 104 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 104 علوم**شنبه 08:00-09:00 در 605 ابن سینا**شنبه 09:00-10:00 در 605 ابن سینا**سه شنبه 09:00-10:00 در 603**شنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 10:00-11:00 در 106 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 106 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 106 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 106 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**سه شنبه 15:00-16:00 در 106 علوم**سه شنبه 16:00-17:00 در 106 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 11:00-12:00 در 610 ابن سینا**سه شنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**یکشنبه 10:00-11:00 در 104 علوم**یکشنبه 11:00-12:00 در 104 علوم**دوشنبه 13:00-14:00 در 109 علوم **دوشنبه 14:00-15:00 در 109 علوم **یکشنبه 13:00-14:00 در 106 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 106 علوم**دوشنبه 10:00-11:00 در 609 ابن سینا**دوشنبه 11:00-12:00 در 609 ابن سینا**شنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**شنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 203 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 203 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 204 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 204 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 104 علوم**دوشنبه 09:00-10:00 در 104 علوم**سه شنبه 10:00-11:00 در 101 علوم**سه شنبه 11:00-12:00 در 101 علوم**شنبه 15:00-16:00 در 203 علوم**شنبه 16:00-17:00 در 203 علوم**یکشنبه 15:00-16:00 در 204 علوم**یکشنبه 16:00-17:00 در 204 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 609 ابن سینا**شنبه 11:00-12:00 در 609 ابن سینا**چهارشنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**شنبه 10:00-11:00 در 102 علوم**شنبه 11:00-12:00 در 102 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 09:00-10:00 در 610 ابن سینا**دوشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**دوشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**چهارشنبه 10:00-11:00 در 204 علوم**چهارشنبه 11:00-12:00 در 204 علوم**یکشنبه 08:00-09:00 در 103 علوم**یکشنبه 09:00-10:00 در 103 علوم**سه شنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**سه شنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 204 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 204 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است