چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


نام درس :

زراعت در شرایط تنشهای محیطی

شماره درس :

120131369

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمود رضا تدین-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 15**یکشنبه 14:00-15:00 در 15**یکشنبه 13:00-14:00 در 15**یکشنبه 14:00-15:00 در 15**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است