شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

شماره درس :

110271106

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

علی کدیور-->100 درصد فرید براتی-->100 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->100 درصد ابوالفضل شیرازی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**شنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**شنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**شنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**شنبه 14:00-15:00 در سالن کلینیک**شنبه 15:00-16:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است