جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی 1

شماره درس :

110271117

ترم :

نیمسال اول 93

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->0 درصد فرید براتی-->0 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->0 درصد ابوالفضل شیرازی-->0 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 08:00-09:00 در سالن کلینیک**سه شنبه 09:00-10:00 در سالن کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است