جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تکنولوژی تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی

شماره درس :

110271071

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 14:00-15:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 13:00-14:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 14:00-15:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 13:00-14:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 14:00-15:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 13:00-14:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 14:00-15:00 در پژوهشکده جنین دام**شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است