جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

شبیه سازی وحیوانات تراریخته

شماره درس :

110271075

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**یکشنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است