شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیماری های تولید مثل اسب

شماره درس :

110271084

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 09:00-10:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 08:00-09:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 09:00-10:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 08:00-09:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 09:00-10:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 08:00-09:00 در 202 دامپزشکی**دوشنبه 09:00-10:00 در 202 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است