نام درس :

تشخیص بالینی در تولید مثل اسب

شماره درس :

110271109

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است