جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کنترل و پیشگیری بیماریهای پستان

شماره درس :

110271113

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در 608 دامپزشکی**سه شنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 608 دامپزشکی**سه شنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 608 دامپزشکی**سه شنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 608 دامپزشکی**سه شنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است