جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان کوچک

شماره درس :

110271104

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 15:00-16:00 در 607 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در 607 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در 607 دامپزشکی**یکشنبه 15:00-16:00 در 607 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است