جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوارکنندگان(2)

شماره درس :

110271128

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است