جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک در مانگاهی (5)

شماره درس :

110271167

ترم :

نیمسال دوم 94

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**دوشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است