شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی واصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول

شماره درس :

110271070

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس یک کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است