جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

فناوری استحصال وانتقال تخمک وجنین

شماره درس :

110271074

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 16:00-17:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 16:00-17:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 16:00-17:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 14:00-15:00 در 601 دامپزشکی**سه شنبه 15:00-16:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 16:00-17:00 در درمانگاه مامایی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است