شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

مامایی دامپزشکی (پیشرفته )

شماره درس :

110271107

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->25 درصد فرید براتی-->25 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->25 درصد ابوالفضل شیرازی-->25 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در 601 دامپزشکی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است