جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

آشنایی با روشهای آزمایشگاهی واصول ایمنی کار در آزمایشگاه و کشت سلول

شماره درس :

110271070

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->17 درصد فرید براتی-->17 درصد نجمه داودیان-->16 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->17 درصد ابوالفضل شیرازی-->17 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**دوشنبه 08:00-09:00 در پژوهشکده جنین دام**دوشنبه 09:00-10:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 09:00-10:00 در کلاس سه کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است