جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

فناوری استحصال وانتقال تخمک وجنین

شماره درس :

110271074

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->17 درصد فرید براتی-->17 درصد نجمه داودیان-->16 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->17 درصد ابوالفضل شیرازی-->17 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 14:00-15:00 در کلاس سه کلینیک**سه شنبه 15:00-16:00 در پژوهشکده جنین دام**سه شنبه 16:00-17:00 در پژوهشکده جنین دام**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است