شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

بیماریهای تولید مثل نشخوارکنندگان بزرگ

شماره درس :

110271103

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

علی کدیور-->23 درصد فرید براتی-->22 درصد نجمه داودیان-->10 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->23 درصد ابوالفضل شیرازی-->22 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس دو کلینیک**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس دو کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است