شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩


نام درس :

مامایی دامپزشکی (پیشرفته )

شماره درس :

110271107

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

1

استاد درس :

علی کدیور-->20 درصد فرید براتی-->20 درصد نجمه داودیان-->20 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->20 درصد ابوالفضل شیرازی-->20 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**یکشنبه 08:00-09:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 09:00-10:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 13:00-14:00 در درمانگاه مامایی**یکشنبه 14:00-15:00 در درمانگاه مامایی**سه شنبه 13:00-14:00 در کلاس سه کلینیک**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است