جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩


نام درس :

تشخیص بالینی در تولید مثل نشخوارکنندگان (1)

شماره درس :

110271108

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->20 درصد فرید براتی-->20 درصد نجمه داودیان-->20 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->20 درصد ابوالفضل شیرازی-->20 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**شنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**شنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**شنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**شنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**شنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**شنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**شنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**شنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**شنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است