جمعه ٢٠ تیر ١٣٩٩


نام درس :

کشیک درمانگاهی 1

شماره درس :

110271117

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

علی کدیور-->30 درصد نجمه داودیان-->10 درصد ناصر شمس اسفند آبادی-->30 درصد ابوالفضل شیرازی-->30 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**دوشنبه 08:00-09:00 در سالن مامائی**دوشنبه 09:00-10:00 در سالن مامائی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است