چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢


لیست دانشجویان دکتری

رديف

نام خانوادگي

نام

رشته

مقطع

۱

شجايي شمي

علي

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۲

صادقي کاجي

حمدالله

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۳

پورقاسمي

نرگس

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۴

اسکندري شهرکي

آزيتا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۵

بهمني

فروغ

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۶

خليفه سلطانيان

فايزه السادات

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۷

رضايي

درنا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

۸

علي ياري

فاطمه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

9

اميني

سعيد

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

10

بهارلويي

معصومه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

11

غفاري

سهراب

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

12

محمودي

مسعود

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

13

رئيسي گهرويي

مينا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

دكتـراي تخصصي(PhD)

 
لیست دانشجویان کارشناسی ارشد

رديف

نام خانوادگي

نام

رشته

مقطع

۱

درخشان هوره

سامره

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۲

صفري

جواد

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۳

کي باندري ناشليل

معصومه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۴

نافيان

مژده

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۵

هاشمي فرد

ارزو

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۶

شريف پور لاتوني

فاطمه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۷

رئيس زاده دهکردي

صبا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۸

اقادوستي

مصطفي

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۹

بديعي گورتي

زهرا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۰

سروري دردشتي

زهرا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۱

نادري

الهام

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۲

نظري قهفرخي

نورالله

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۳

کريمي

پريسا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۴

ابراهيمي

فاطمه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۵

اسدي

مريم

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۶

درويشي

فاطمه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۷

سعيديان پور

فريده

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۸

ضيايي چاهگاهي

سيده سميرا

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۱۹

غريبي

فيروزه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۲۰

محمدي

امير

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۲۱

عابد

حکيم الله

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

۲۲

بهرامي

پروانه

علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل

كـارشناسي ارشد ناپيوسته

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است