یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

اعضای هیئت علمی گروه
هادی آروین
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
hadi.arvin@eng.sku.ac.ir;hadi_arvin@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Arvin
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
محسن بت شکنان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Botshekanan
مرتضی بیاره
استادیار گروه مهندسی مکانیک
038-3444-2141
m.bayareh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~biyareh
سیداحمد تجلی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
s.a.tajalli@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Tajalli
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Torabi
افراسیاب رئیسی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~aRaeisi
احسان زمانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ezamani
علی رضا شاطری
استادیار گروه مهندسی مکانیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ashateri
یعقوب طادی بنی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
32324401-2167
tadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tadi
بهزاد قاسمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک
0381-4424438
behzadgh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~beghasemi
یاسر کیانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک
32324401-2140
y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ykiani
حسین گلستانیان
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک
2324438
golestanian@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~golestanian
سید حسن نوربخش
استادیار گروه مهندسی مکانیک
038-32324430
Nourbakhsh.SH@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Nourbkhsh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است