چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
هادیآرویناستادیار03832324401
افشین احمدی ندوشندانشیار03832324438
محسن بت شکنان دهکردیاستادیار03832324401
مرتضیبیارهاستادیار038-3444-2141
سیداحمدتجلیاستادیار03832324401
امیرترابیاستادیار03832324401
افراسیاب رئیسیدانشیار03832324401
احسانزمانیاستادیار03832324401
علی رضاشاطریاستادیار03832324401
یعقوب طادی بنیاستاد تمام32324401-2167
بهزاد قاسمیاستاد تمام0381-4424438
یاسرکیانیاستادیار32324401-2140
حسینگلستانیاناستاد تمام2324438
سید حسننوربخشاستادیار038-32324430


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است