یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم ورزشی
گرایش فیزیولوژی ورزشی
گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
تربیت بدنی
-
--
--
ادیان و عرفان تطبیقی
ادیان و عرفان تطبیقی
--
باستان شناسی
پیش از تاریخ
تاریخی
اسلامی
باستان شناسی
--
--
--
--
حقوق
فقه و حقوق اسلامی
حقوق شرکت های تجاری
حقوق
--
--
--
زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی
گرایش ادبیات عرفانی
گرایش ادبیات محض
گرایش ادبیات معاصر
گرایش محض
گرایش مقاومت
زبان و ادبیات فارسی ادبیات داستانی
--
--
--
--
--
--
زبان‌های خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
--
علوم قرآن و حدیث
علوم قران و حدیث
--
مديريت جهانگردی
مشاوره و راهنمایی
مشاوره و راهنمایی
--
معارف اسلامی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است