یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
عباسعلی احمدیاستادیار03832324401
اکبراعظمیان جزیدانشیار03832324401-7
علیرضا امیدیاستادیار32324401
احمد امیناستادیار03832324401
ابراهیم بنی طالبیاستادیار03832324401
علی اکبرجعفرپور بروجنیاستادیار03832324401
بشیرجماستادیار03832324401
الهامحیدریاستادیار03832324401-7; 2519
محمودحیدریاناستادیار03832324401
علیرضاخسروزادهاستادیار03832324401
علیرضاخواجه گیراستادیار03832324401
محمدربیعیاستادیار03832324401
مسعودرحیمی دومکانیدانشیار03832324401
علی روحانیاستادیار03832324401
مجیدروحی دهکردیاستادیار03832324401
احسان روحی دهکردیاستادیار 
مجیدساریخانیاستادیار03832324411
سید عطاالهسینائیاستادیار03832324401
میتراشاطریاستادیار03832324401
محمدشریعتی کمال آبادیاستادیار03832324401
بعدیصفحه آخرکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است