چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

برنامه زمان بندی دوره تحصیلی دانشجویان دکترای
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 نیمسال
فعالیت مورد نظر
اول
اخذ واحد درسی مطابق برنامه گروه و آموزش دانشکده
اقدام برای آزمون زبان
دوم
انتخاب استاد راهنما مطابق فرم درخواست
اخذ واحد درس مطابق برنامه گروه و آموزش دانشکده
سوم
اخذ واحد درس مطابق برنامه گروه و آموزش دانشکده
انتخاب زمینه پژوهشی
اقدام برای تدوین طرح پایان نامه تحت راهنمایی استاد راهنما
تحویل نمره قبولی زبان به تحصیلات تکمیلی دانشکده (MCHER,IELTS,TOLIMO,TOEFL)
درخواست نمره کتبی جهت برگزاری آزمون جامع به مدیر گروه مطابق فرم
چهارم
اخذ واحد امتحان جامع (صفر واحد)
امتحان جامع کتبی (آبان ماه یا اردیبهشت ماه)
امتحان جامع شفاهی(آبان ماه یا اردیبهشت ماه)
تصویب پروپوزال رساله در شورای گروه
جلسه دفاع از پروپوزال دکتری
تصویب نهایی پروپوزال در دانشگاه
پنجم
اخذ واحد رساله(5)
انجام رساله تحت راهنمایی استادان راهنما و مشاور
ششم
اخذ واحد رساله(5)
انجام رساله تحت راهنمایی استادان راهنما و مشاور
ارسال مقاله به مجلات معتبر
هفتم
اخذ واحد رساله(5)
انجام رساله تحت راهنمایی استادان راهنما و مشاور
هشتم
اخذ واحد رساله(4)
تایپ رساله مطابق فرمت دانشکده و تحویل آن به استادان راهنما ومشاور
انجام اصلاحات مورد نظر استادان راهنما و مشاور
دریافت فرم آمادگی دفاع و تکمیل آن
تحویل نامه پذیرش مقاله چاپ شده به تحصیلات تکمیلی دانشکده
دفاع از رساله
انجام اصلاحات مورد نظر داوران بر روی رساله
دریافت فرم توزیع نسخ و تکمیل مراحل آن
تحویل رساله صحافی شده مطابق فرم توزیع نسخ
پیگیری مراحل فارغ التحصیلی از طریق آموزش داشگاه
 توجه:
در صورت نیاز به تمدید نیمسال نهم باید فرم تمدید حداقل یکماه قبل از شروع نیمسال بوسیله دانشجو تکمیل و به استاد راهنما تحویل گردد. کلیه فرم های مذکور در وب سایت معاونت پژوهشی دانشکده موجود است.

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است