تعداد بازدید: ٦٨٠٠
 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد

گردهمائی دبیران و اعضاء فعال انجمن های علمی و اساتید مشاور

کد رویداد: ٤٩
تاریخ انتشار: ٢٧ فروردین ١٤٠١ ساعت ١٧:٣٠
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱