سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
محمدحسن صالحی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324428 (2425)
Salehi@agr.sku.ac.ir; mehsalehi@yahoo.com; Dr.mhsalehi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~salehi
معاون آموزشی
محمدرضا نوری امامزاده ئی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~nouri
معاون پژوهشی
احمدرضا قاسمی دستگردی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
ghasemiar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ahghasemi
معاون مالی
نصراله پیرانی
دانشیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pirany
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی٣٠٥٠٨
توسعه روستایی٠٠٢٠٢
زراعت ٠٣٥٠٨
علوم باغبانی٠١٧٠٨
علوم دامی ٢١٥٠٨
علوم و مهندسی خاک ٥٣٢٠١٠
گیاهپزشکی ٠٣٤٠٧
مهندسی آب١٣٩٠١٣
مهندسی مکانیک بیوسیستم١٢٨١١٢
اعضای هیئت علمی دانشکده
رحیم ابراهیمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2249
Rahim.ebrahimi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rebrahimi
مهدی اسدی آقبلاغی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~masadi
ابراهیم اسدی خشوئی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ebasadi
محمدرضا اکبری
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
mrakbari5@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Akbari
مجید اولیاء
دانشیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~olia
زهرا ایزدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
https://www.sku.ac.ir/~izadi
رحیم برزگر
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
Barzegar56@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Barzegar
شاهین بشارتی
مربی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~besharati
نصراله پیرانی
دانشیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pirany
علی تدین
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~atadayyon
محمود رضا تدین
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~motadayyon
عبدالحسین جمالی زواره
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~jamali
علیرضا حسین پور
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Hosseinpour
بهرام حسین زاده سامانی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
b.hosseinzadehsamani@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hosseinzadeh
فریبرز خواجعلی
استاد تمام گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khajali
عبدالرزاق دانش شهرکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Danesh
مهدی رادفر
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~radfar
رودابه راوش
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
https://www.sku.ac.ir/~ravash
محمد ربیعی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mRabiee
غلامرضا ربیعی
استادیار گروه علوم باغبانی
32324401-6, Ext:2572
https://www.sku.ac.ir/~ghRabiee
سجاد رستمی کندری
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Rostami
محمد رفیعی الحسینی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Rafieiolhossaini
فریبا رفیعی بروجنی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~rafiei
وحید روحی
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
v.rouhi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~roohi
پرتو روشندل
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~roshandel
سعید ریزی دیزیچه
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324428
sreezi57@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Reezi
فایز رئیسی گهروئی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
09133820638
f_raiesi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~fRaeisi
نادر ساکنیان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
sakenian@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sakenian
کرامت الله سعیدی
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Saeidi
شایان شامحمدی
استاد تمام گروه مهندسی آب
03832324410
Shamohammadi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Shamohamadi
احسان شهبازی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
eh_shabazi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shahbazi
بهروز شیران
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03834424401-7
beshiran45@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shiran
محمدحسن صالحی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324428 (2425)
Salehi@agr.sku.ac.ir; mehsalehi@yahoo.com; Dr.mhsalehi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~salehi
حسین صمدی بروجنی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~samadi
مجید صیام پور اشکاوندی
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~SayamPour
سید حسن طباطبائی
دانشیار گروه مهندسی آب
038-34420370 (2452)
Tabatabaei@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tabatabaei
اصغر عابدی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~abedi
علی عباسی سورکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Abasi
روح الله فتاحی نافچی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fattahi
علی اکبر فدائی تهرانی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
3834424428
https://www.sku.ac.ir/~fadaei
سیف اله فلاح
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sfallah
احمدرضا قاسمی دستگردی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
ghasemiar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ahghasemi
مسعود قاسمی قهساره
استادیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~masghasemi
مهدی قاسمی نافچی
استادیار گروه علوم باغبانی
https://www.sku.ac.ir/~mehdighasemi
مهدی قاسمی ورنامخواستی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324403-2424
ghasemymahdi@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mghasemi
مهدی قبادی نیا
استادیار گروه مهندسی آب
2563
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghobadinia
بهزاد قربانی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~bghorbani
شجاع قربانی دشتکی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
ghorbani-sh@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shghorbani
الهام قنبری عدیوی
استادیار گروه مهندسی آب
https://www.sku.ac.ir/~GhanbariAdivi
داود قنبریان
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Ghanbarian
مصطفی کرباسیون
استادیار گروه توسعه روستایی
03832324401
mostafa.karbasioun@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~karbasioun
مهدی کرمی دهکردی
استادیار گروه توسعه روستایی
karami596@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~karami
مجتبی کریمی
استادیار گروه زراعت
m.karimi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mkarimi
احمد کریمی
استادیار گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~akarimi
سعید کریمی دهکردی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~SKarimi
شهرام کیانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
32324401-5(2448)
shkiani2002@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~kiani
جواد گیوی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
038-32324428
jgivi@yahoo.com, givi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~givi
امین لطفعلیان دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~lotfalian
حمیدرضا متقیان
استادیار گروه علوم و مهندسی خاک
2450
Motaghian@agr.sku.ac.ir or motaghian.h@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Motaghian
علی محرری
استاد تمام گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~moharreri
عبدالرحمان محمدخانی
دانشیار گروه علوم باغبانی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mohammadkhani
جهانگرد محمدی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
jahan.mohammad@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~jmohammadi
شهرام محمدی ده چشمه
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shmohammadi
عبدالرحمان معتمدی
استادیار گروه گیاهپزشکی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Motamedi
علی ملکی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
038-32324401-2420
drmaleki@iran.ir
https://www.sku.ac.ir/~Maleki
حسین مهربان
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Mehraban
رسول میر عباسی نجف آبادی
استادیار گروه مهندسی آب
03832324430
mirabbasi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mirabbasi
ندا میرآخورلی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mirakhorli
مجتبی نادری بلداجی
استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
2422
m.naderi@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mnaderi
مهدی نادری خوراسگانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~monaderi
محمد علی نصر اصفهانی
استادیار گروه مهندسی آب
4424401-7 (2405)
mnasr@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~nasresfahany
علی رضا نعمتی
دانشیار گروه گیاهپزشکی
2417
alireza.nemat@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~nemati
محمدرضا نوری امامزاده ئی
دانشیار گروه مهندسی آب
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~nouri
نصراله ولی
استادیار گروه علوم دامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~vali
سعداله هوشمند کوچی
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~houshmand
فاطمه یوسفی کوپائی
استادیار گروه گیاهپزشکی
2558
f_yousefi2005@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Yousefi
پیوندهای مفید
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است