پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧

وضعیت دانشکده فنی و مهندسی در حال حاضر

این دانشکده در حال حاضر با حدود 1600 دانشجو در 19 رشته گرایش و مقاطع مختلف تحصیلی با حدود 40 عضو هیئت علمی تمام وقت و 45 عضو هیئت علمی نیمه وقت و مدعو در رشته گرایشهای مختلف مشغول فعالیت است.

در حال حاضر حدود 470 نفر دانشجو در رشته مهندسی مکانیک، حدود 530 دانشجو در رشته مهندسی برق، حدود 330 دانشجو در رشته مهندسی مواد و حدود 170 دانشجو در رشته مهندسی عمران به تحصیل اشتغال دارند.

 

نام گروه

نام گرایش و مقاطع تحصیلی

   مهندسی برق

 •    دوره کارشناسی الکترونیک
 •    دوره کارشناسی قدرت
 •    دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 •    دوره کارشناسی ارشد قدرت
 •    دوره کارشناسی ارشد الکترونیک
 •    دوره کارشناسی ارشد کنترل
 •   دوره دکترای مهندسی برق گرایش قدرت
 
مهندسی کامپیوتر
 •   دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 •    دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر-معماری

 مهندسی مکانیک

 •    دوره کارشناسی مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات
 •    دوره کارشناسی مهندسی مکانیک – طراحی جامدات
 •    دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 •    دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 •    دوره دکترا مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 •    دوره دکترا مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
 
مهندسی مواد
 •   دوره کارشناسی  مهندسی مواد - سرامیک
 •   دوره کارشناسی مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
 •   دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک
 •   دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
 
مهندسی عمران
 •  د وره کارشناسی مهندسی عمران - عمران
 •  دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی 
 •  دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

 

   

  

        

 

 

       

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است