یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
ابوالفضل سمنانی
استاد تمام گروه شیمی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~semnani
معاون آموزشی
گرشاسب ریگی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
garshasbiotech@sku.ac.ir , garshasbbiotech@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rigi
معاون پژوهشی
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
http://scholar.google.com/citations1user=L8_jDVYAAAAJ&hl=en
https://www.sku.ac.ir/~Mosadegh
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زیست شناسی١٥٨٠١٤
ژنتیک٠٤٥٠٩
شیمی١٣٣٠٧
فیزیک١٥٨٠١٤
اعضای هیئت علمی دانشکده
هدا آیت
استادیار گروه ژنتیک
03834424401-2244
https://www.sku.ac.ir/~ayat
علی محمد احدی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ahadi
سعید اسدپور
استادیار گروه شیمی
32324419-2206
s.asadpour@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~asadpour
جعفر اسماعیلی
استادیار گروه فیزیک
03832324401-7; 2420
jafar.esmaili@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~jesmaili
جلال البادی
استادیار گروه شیمی
albadi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~albadei
حمزه اورعی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
stenodactylus@gmail.com & H.oraie@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~oraie
کاوه پروانک بروجنی
دانشیار گروه شیمی
03832324401
parvanak-ka@sci.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~parvanak
راضیه پور احمد جکتاجی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pourahmad
ابوالفضل جعفری
استادیار گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~abjafari
هدایت الله حدادی
دانشیار گروه شیمی
03832324401
haddadi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Haddadi
محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~heidarnejad
غلامحسین حیدری
استادیار گروه فیزیک
03832324401-2079
haidari@sku.ac.ir and moh1135@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghaidari
نواز خرازیان
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324419
kharazian@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kharazian
ولی الله خلجی پیر بلوطی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
khalajiv@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Khalaji
مهدی دهقانی
استادیار گروه فیزیک
03832324401
dehghani@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~dehghani
حسن ربانی
دانشیار گروه فیزیک
03814424401-7; 2229
rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rabani
محمد روشن ضمیر
استادیار گروه فیزیک
(2218) 038-32324401
m.roshanzamir@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~roshanzamir
گرشاسب ریگی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
garshasbiotech@sku.ac.ir , garshasbbiotech@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rigi
مرتضی رئیسی
استادیار گروه فیزیک
+983832324419-2198
raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moRaeisi
سمیه رئیسی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
s.reiisi@yahoo.com; s.reiisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~reiisi
احسان سلیمانی نژادیان
استادیار گروه زیست شناسی
soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~soleymaninejadian
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Soleimanian
ابوالفضل سمنانی
استاد تمام گروه شیمی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~semnani
بهزاد شارقی بروجنی
استاد تمام گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shareghi
لیلا شبانی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shabani
مصطفی شخصی نیائی
استادیار گروه ژنتیک
03832324401
Shakhsi-Niaei.M@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shakhsi
مجید شریفی تهرانی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324419
sharifi-m [at] sci.sku.ac.ir - msht.ir [at] gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~msharifi
بهناز صفار
دانشیار گروه ژنتیک
03832324401
saffar_b@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~saffar
حشمت الله صمیمی شلمزاری
دانشیار گروه شیمی
03832324401
samimi-h@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Samimi
مهران عربی
دانشیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~arabi
مجتبی عمادی بایگی
دانشیار گروه ژنتیک
038-32324419
emadi-m@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~EmadiBaygi
ریحانه عمو آقائی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~amooaghaei
احسان عموقربان
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2079
amoghorban@gmail.com; ehsan.amooghorban@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Amooghorban
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
https://www.sku.ac.ir/~farhadian
صادق فرهادیان
استادیار گروه زیست شناسی
sadeghfarhadian@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~farhadian
محسن قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2022
ghasemi.mohsen@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moghasemi
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Mobini
علی مختاری باغ ابریشمی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401
mokhtari@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alimokhtari
محمد مرادی
استادیار گروه فیزیک
08334424419
moradi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mmoradi
محمد مردانی کرانی
استاد تمام گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mardani
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
http://scholar.google.com/citations1user=L8_jDVYAAAAJ&hl=en
https://www.sku.ac.ir/~Mosadegh
احمدرضا مومنی مشکنانی
استادیار گروه شیمی
03832324401
momeni-a@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momeni
کریم مهنام
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mahnam
روح الله همتی
استادیار گروه زیست شناسی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~hemmati
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است