یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
سعید حبیبیان دهکردی
دانشیار گروه علوم پایه
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~habibian
معاون آموزشی
عبدالناصر محبی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
ab-mohebi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mohebbi
معاون پژوهشی
امین بیغم صادق
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324427
dr.bigham@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Bigham
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی٠٥٢٠٧
پاتوبیولوژی٢٢٣٠٧
علوم پایه١٢٤٠٧
علوم درمانگاهی٤٨٣٠١٥
اعضای هیئت علمی دانشکده
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی
استادیار گروه پاتوبیولوژی
03832324401
a_kahrizsangi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~azebrahimi
محمد رضا اصلانی
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Aslani
فرید براتی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fbarati
مجتبی بنیادیان
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
boniadian@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~boniadian
شهاب بهادران
استادیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
bahadoran4@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Bahadoran
امین بیغم صادق
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324427
dr.bigham@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Bigham
علی پرچمی
استادیار گروه علوم پایه
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Parchami
یاسر پیرعلی
استاد تمام گروه پاتوبیولوژی
03832324401
khpirali@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~khpirali
موسی جاودانی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
m.javdani@sku.ac.ir; javdani59@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Javdani
افشین جعفری دهکردی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~afjafari
سعید حبیبیان دهکردی
دانشیار گروه علوم پایه
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~habibian
حسین حسن پور
استاد تمام گروه علوم پایه
03832324401
hassanpour-h@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hassanpour
فرزانه حسینی
استادیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Hoseini
مرتضی حسینی نژاد
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
hosseininejad@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~hosseininejad
نجمه داودیان
استادیار گروه علوم پایه
03832321626
davoodian.najmeh@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ndavoudian
عبدالکریم زمانی مقدم
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
azamani2@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~azamani
سید سیاوش ساعی دهکردی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Saei
محمد شادخواست
دانشیار گروه علوم پایه
32324427
shadkhast@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shadkhast
سیاوش شریفی
استادیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
drsharifisiavash94@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ssharifi
شفیق شفیعی
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
sshafiei@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sshafiei
ناصر شمس اسفند آبادی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
drn_shams@yahoo.c0m
https://www.sku.ac.ir/~naShams
ابوالفضل شیرازی
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324401
shiraziabbas@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shirazi
صادق شیریان
استادیار گروه پاتوبیولوژی
shirian85@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shirian
مریم عباس والی
استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Abbasvali
حمیدرضا عزیزی علویچه
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~hazizi
رحمت اله فتاحیان دهکردی
استادیار گروه علوم پایه
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fatahian
عزیزاله فلاح مهر جردی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03814424427
fallah-az@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~afallah
جهانگیر کبوتری کتج
استادیار گروه علوم پایه
03832322227
https://www.sku.ac.ir/~Kaboutari
غلامعلی کجوری
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324427
kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~kojouri
علی کدیور
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324427
kadivar.ali@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Kadivar
ایرج کریمی
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
https://www.sku.ac.ir/~ikarimi
عبدالناصر محبی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
ab-mohebi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mohebbi
محمدرضا محزونیه
استاد تمام گروه پاتوبیولوژی
03832324401
mahzounieh@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mahzounieh
اعظم مختاری
استادیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
a.mokhtari@vet.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mokhtari
حمداله مشتاقی بروجنی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~moshtaghi
امین نعمت اللهی
دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324427
anematolahi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~nematollahi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است