پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨

کلیه پایان نامه های دانشجویان دکترای حرفه­ای ورودی 87

نام ونام خانوادگی

عنوان پایان نامه

راهنما

مشاور

داور

داور

مبلغ

تاریخ تصویب گروه

تاریخ تصویب دانشکده

تاریخ دفاع

عاطفه پیله ور زواره

بررسی عفونت زایی ویروس هاری از راه چشم درموش

دکتر محزونیه دکتر علیرضا غلامی

دکتر علیرضا جنانی  دکتر بشر

دکتر ابراهیمی

دکتر حسینی نژاد

700000

7/9/91

15/9/91

25/9/93

اعظم ملک محمدی

اثرات اندوفیت های سه گیاه داردویی آویشن شیرازی ، بومادران وهمیشه بهار بربرخی باکتریهای بامنشا بیمارسانی

دکتر ابراهیمی

دکترمحزونیه

دکتر والی

دکترکجوری

700000

29/11/91

4/4/92

 

21/8/93

مریم جمالی ترک­آبادی

" ارزیابی تأثیر نانو ذرات سلنیوم بر شاخص­های زیستی وضعیت اکسیداتیو خون،‌ متعاقب مسمومیت تجربی با کادمیوم در موش سوری"

دکتر محبی

دکتر اصلانی

دکتر جعفری

دکتر حبیبیان

دکتر فلاح

700000

15/11/92

29/11/92

16/7/93

پروین بهروزی دزکی

ارزیابی میزان آلودگی مدفوع گاوها به سروتیپ O157;H7 باکتری اشرشیاکلی

دکتر بنیادیان

دکتر محزونیه

دکتر اصلانی

دکتر ساعی

700000

21/5/92

21/8/92

30/7/93

ستاره شبانیان

" مقایسه تاثیر تجویزداخل بینی داروهای بیهوشی کتامین زایلازین، کتامین دیازپام و کتامین میرازولام در مرغ مینا "

دکتر بی­غم

دکتر زمانی­مقدم

---

دکتر نیلی

دکتر کبوتری

700000

7/12/92

13/12/92

14/11/93

عفت کریمی

" ترمیم آسیب ناندونی با استفاده از عصاره کرم خاکی ( جی 90 ) در مدل حیوانی خرگوش: ارزیابی بیومکانیکی و هیستوپاتولوژیکی "

دکتر بی­غم

دکتر عربی

دکتر ایرج کریمی

دکتر احمد عریان

دکتر فتاحیان

دکتر باغبان

700000

6/12/92

13/12/92

27/7/93

حمیده استکی

" ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو خون موشهای سوری مواجه شده با اشعه ماکروویو "

دکتر اصلانی

دکتر محبی

دکتر فلاح

دکتر حبیبیان

7000000

12/9/92

20/9/92

        2/9/92

آوا اکبریان

" چسبندگی استرپتوکوکوس اینیایی  در بافت روده قزل آلای رنگین کمان"

دکتر نعمت­اللهی

دکتر ایرج کریمی

دکتر حبیبیان

دکتر ابراهیمی

7000000

17/9/92

8/11/92

19/12/93

سعید نادری

" اثر نیروزیم و اسید آسکورپیک روی باکتری های لیستریامونوسیوژنز و اشریشیا کلی جدا شده از مواد غذایی "

دکتر مشتاقی

دکتر شارقی

دکتر ساعی

دکتر ابراهیمی

7000000

24/9/92

8/11/92

1/9/93

معصومه بشیری

" ارزیابی آزمایشگاهی تیمارهای مختلف بر تراکم زدایی هسته اسپرم گوسفند و صحت DNA آن "

دکتر شیرازی

دکتر شمس

دکتر بنفشه حیدری

دکتر شادخواست

دکتر کدیور

7000000

2/2/93

30/2/93

24/3/94

محمد قریشی

بررسی اثر نانوذرات سلنیوم بر پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون موش در مسمومیت تجربی با سرب

دکتر جعفری

دکتر محبی

دکتر اصلانی

دکتر حسینی­نژاد

دکتر نعمت­الهی

7000000

6/12/92

20/12/92

3/8/93

ستار بهمنی­نیا

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون ( (Olea europaeaدر پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی

دکتر عباس­والی

دکتر شکر فروش

دکتر محبی

دکتر مشتاقی

7000000

5/8/92

3/10/92

11/9/93

مجتبی ترابی

بررسی بیان ژن رنین در قلب طیور مبتلا به هیپرتاسیون ریوی

دکتر حسن­پور

دکتر رضا فاطمی

دکتر بهادران

دکتر محزونیه

7000000

30/7/92

30/7/92

16/7/93

حیدر حیدری

بررسی بیان ژن KITLG و گیرنده آن، c-KIT-R در واریکوسل تجربی سگ

دکتر حسن­پور

دکتر بی­غم صادق

دکتر ایرج کریمی

دکتر محزونیه

دکتر شمس

7000000

12/11/92

29/11/92

1/11/93

سیدعلی صحافی

" تاثیر هیتسینک و آوسینک روی میزان آبستنی در گاوهای شیری "

دکتر شمس

دکتر شیرازی

دکتر کبوتری

دکتر کدیور

7000000

6/12/92

13/12/92

30/7/93

جواد غلام­زاده

" اثر پروبیونیک پروتوکسین بر بازده رشد، مورفولوژی روده و شاخص های استرس اکسیداتیو در بلدرچین "

دکتر بهادران

دکتر محبی

دکتر حسن­پور

دکتر نیلی

دکتر فلاح

7000000

6/12/92

13/12/92

9/9/93

محمد قاسمی

تأثیر آویشن و دارچین بر میزان اکسیداسیون لیپدها و نیتریک اکساید در بلدرچین ژاپنی

دکتر زمانی­مقدم

دکتر حبیبیان

دکتر حسن­پور

دکتر فلاح

دکتر بهادران

7000000

3/7/92

21/8/92

29/7/93

عارفه گلستان­فر

" استفاده از اسپرم های تیمار شده با ترکیبات موثر بر ساختار کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم "

دکتر شیرازی

دکتر شمس

دکتر بنفشه حیدری

دکتر پرچمی

دکتر ایرج کریمی

7000000

2/2/93

30/2/93

25/3/94

رضا عباسی

" اثر برگ توت و آویشن شیرازی در جیره بر پروفایل لپیدی و میزان گلوکز خون در جوجه های گوشتی "

دکتر بهادران

دکتر محبی

 

دکتر زمانی­مقدم

دکتر حسن­پور

700000

24/10/92

13/12/92

23/6/93

سیده مرجان حسینی

" مقایسه تاثیر تزریق داروهای بیهوشی زایلازین، دیازپام و میرازولام در داخل بینی در عروس هلندی: ارزیابی بالینی "

دکتر بی­غم

دکتر زمانی­مقدم

دکتر کبوتری

دکتر بهادران

دکتر حسن­پور

700000

6/12/92

13/12/92

3/8/93

سکینه سعیدی ابواسحاقی

" بررسی اثرات بیومین بر عملکرد رشد پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریک اکساید سرم بلدرچین ژاپنی "

دکتر زمانی­مقدم

دکتر حسن­پور

دکتر خواجعلی

دکتر بهادران

دکتر محبی

700000

30/7/92

21/8/92

4/8/93

انوشه علی سلطانی

اثرات روغن فرار بر میخک بر تجمع زیستی و شاخص­های اکسیداسیون ایجاد شده متعاقب مصرف خوراکی فلزات کادمیوم و سرب در مغز بلدرچین

دکتر حبیبیان

دکتر فلاح

دکتر محبی

دکتر ساعی

دکتر اصلانی

700000

30/7/92

21/8/92

8/9/93

آذرنوش کریمی

بررسی بیان ژنهای اینترلوکین-4 (IL-4) و فاکتور نکروز کننده توموری(TNF) در واریکوسل تجربی سگ

دکتر حسن­پور

دکتر بی­غم صادق

دکتر ایرج کریمی

دکتر شیرازی

دکتر بنیادیان

700000

12/11/92

29/11/92

4/8/93

صائب محمدی

" ارزیابی تأثیر نانو ذرات سلنیوم شاخص­های زیستی وضعیت اکسیداتیو کبد و کلیه موش،‌ متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم "

دکتر محبی

دکتر اصلانی

دکتر حبیبیان

دکتر کبوتری

دکتر حسن­پور

700000

15/11/92

29/11/92

6/8/93

مهسا مشرف

" ارزیابی وضعیت اکسیداتیو نمونه های خون اخذ شده از وریدهای وداج، شیری و زیر دم در گاوهای شیری "

دکتر اصلانی

دکتر محبی

دکتر جعفری

دکتر کجوری

دکتر کبوتری

7000000

26/9/92

3/10/92

4/8/93

محمدمهدیان دهکردی

" بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام و اکوکاردیوگرام در شترمرغ‌های بی‌هوش شده با کتامین و پروپوفول "

دکتر زمانی­مقدم

دکتر بی­غم

دکتر حسن­پور

دکتر حسینی

دکتر نیلی

دکتر جعفری

7000000

20/12/92

20/12/92

3/8/93

ناصر صالحی

بررسی اثر نانوذره سلنیوم بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو کلیه و کبد موش در مسمومیت تجربی با سرب

دکتر جعفری

دکتر محبی

دکتر اصلانی

دکتر کجوری

دکتر حبیبان

7000000

6/12/92

26/1/93

6/8/93

هدی باسیری

(ورودی 84)

" مقایسه تزریق داخل استخوانی و عضلانی جهت القای بیهوشی با کتامین در بلدرچین "

دکتر بی­غم

دکتر حبیبیان

دکتر زمانی مقدم

دکتر کبوتری

دکتر بهادران

7000000

12/9/92

20/9/92

3/8/93

ایمان شیروانی

(ورودی 83)

" مقایسه اثرات بیهوشی کتامین و پروپوفول در سیاه ماهی ((capoeta damascina

دکتر بی­غم

دکتر نعمت ­اللهی

دکتر کبوتری

دکتر حبیبیان

دکتر پرچمی

7000000

12/9/92

20/9/92

23/07/92

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است