چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

فرم

لینک دسترسی

فرمهای لازم برای دریافت مدرک معادل کاردانی

 

https://sku.ac.ir/File/33566/فرمهای-لازم-برای-دریافت-مدرک-معادل-کاردانی

فرم اخذ درس به صورت همنیاز و پیشنیاز

https://sku.ac.ir/File/33565/فرم-اخذ-درس-به-صورت-همنیاز-و-پیشنیاز

فرم اخذ درس به صورت معرفی به استاد

https://sku.ac.ir/File/33564/فرم-اخذ-درس-به-صورت-معرفی-به-استاد

فرم اخذ درس با گروههای دیگر دانشکده کشاورزی

https://sku.ac.ir/File/33563/فرم-اخذ-درس-با-گروههای-دیگر-دانشکده-کشاورزی

فرم اخذ درس با دانشکده های دیگر

https://sku.ac.ir/File/33562/فرم-اخذ-درس-با-دانشکده-های-دیگر

فرم-برررسی-مجدد-برگه-امتحانی-و-تغییر-نمره

https://sku.ac.ir/File/33560/فرم-برررسی-مجدد-برگه-امتحانی-و-تغییر-نمره

فرم درخواست رسيدگي به مشكلات آموزشي

https://sku.ac.ir/File/33559/فرم-درخواست-رسيدگي-به-مشكلات-آموزشي

فرم درخواست حذف ترم

https://sku.ac.ir/File/33558/فرم-درخواست-حذف-ترم

فرم درخواست تغيير رشته درون دانشگاهي

https://sku.ac.ir/File/33557/فرم-درخواست-تغيير-رشته-درون-دانشگاهي

فرم درخواست انتخاب واحد با تاخیر دانشجویان مهمان

https://sku.ac.ir/File/33556/فرم-درخواست-انتخاب-واحد-با-تاخیر-دانشجویان-مهمان

فرم اعلام وضعيت تحصيلي دانشجو

https://sku.ac.ir/File/33555/فرم-اعلام-وضعيت-تحصيلي-دانشجو

درخواست مهمانی موقت یا دائم در دانشگاه دیگر

https://sku.ac.ir/File/33554/درخواست-مهمانی-موقت-یا-دائم-در-دانشگاه-دیگر

درخواست مهماني مبنا در دانشگاه ديگر

https://sku.ac.ir/File/33553/درخواست-مهماني-مبنا-در-دانشگاه-ديگر

درخواست مرخصي تحصيلي

https://sku.ac.ir/File/33552/درخواست-مرخصي-تحصيلي

درخواست حذف پزشكي درس

https://sku.ac.ir/File/33551/درخواست-حذف-پزشكي-درس

درخواست تطبيق واحد -دانشجويان مهمان در دانشگاههاي ديگر، انتقالي و مهمان دايم در دانشگاه شهركرد

https://sku.ac.ir/File/33550/درخواست-تطبيق-واحد--دانشجويان-مهمان-در-دانشگاههاي-ديگر،-انتقالي-و-مهمان-دايم-در-دانشگاه-شهركرد

درخواست انتقال دائم به دانشگاه دیگر

https://sku.ac.ir/File/33549/درخواست-انتقال-دائم-به-دانشگاه-دیگر

درخواست انتخاب واحد دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشگاه شهركرد

https://sku.ac.ir/File/33548/درخواست-انتخاب-واحد-دانشجويان-مهمان-و-انتقالي-به-دانشگاه-شهركرد

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است