مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

1- دریافت پروپوزال پایان نامه

2-  کنترل انطباق پروپوزال با شیوه رفرنس نویسی دانشکده (مطابق سمپل دانشکده)

3- ارسال پروپوزال به مدیر گروه برای طرح در شورای گروه

4- بررسی و تصویب پروپوزال در شورای دانشکده


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است