چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

1 برنامه زمانی ارشد      http://sku.ac.ir/File/31722/برنامه-زمانی-ارشد
2 فرم تغیین تاریخ دفاع https://sku.ac.ir/File/31723/فرم-تعیین-تاریخ-دفاع
3 فرمت سمینار ارشد https://sku.ac.ir/File/31732/فرمت-سمینار-کارشناسی--ارشد
4 فرمت پروپوزال ارشد https://sku.ac.ir/File/31731/فرمت-پروپوزال-کارشناسی--ارشد
5 فرمت پایان نامه ارشد https://sku.ac.ir/File/31730/فرمت-پایان-نامه-ارشد
6 فرم گزارش چاپ مقاله https://sku.ac.ir/File/31729/فرم-گزارش-چاپ-مقاله
7 فرم تمدید سنوات https://sku.ac.ir/File/31726/فرم-تمدید-سنوات
8 پرداخت هزینه پایان نامه https://sku.ac.ir/File/31725/پرداخت-هزینه-پایان-نامه
9 فرم درخواست تصویب عنوان  سمینار ارشد                           https://sku.ac.ir/File/31727/فرم-درخواست-تصویب-عنوان-سمینار-ارشد
10 فرم تعیین تاریخ دفاع https://sku.ac.ir/File/31723/فرم-تعیین-تاریخ-دفاع
11 فرم توزیع نسخ ارشد https://sku.ac.ir/File/31724/فرم-توزیع-نسخ-ارشد
12 فرم حذف ترم  https://sku.ac.ir/File/31782/فرم-حذف-ترم
13 نحوه همانندجویی فرمت زی-پرشین https://sku.ac.ir/File/31915/همانندجو
14 فرم درخواست بازگشت به تحصیل https://sku.ac.ir/File/31819/فرم-بازگشتبه-تحصیل
15 فرم درخواست مرخصی تحصیلی https://sku.ac.ir/File/31820/فرم-درخواست-مرخصی

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است