چهارشنبه ١٥ آذر ١٤٠٢

1 برنامه دوره دکتری https://sku.ac.ir/File/31748/برنامه-دوره-دکتری
2 فرمت سمینار دکتری https://sku.ac.ir/File/31758/فرمت-سمینار-دکتری
3 فرمت پروپوزال دکتری https://sku.ac.ir/File/31749/فرم-پروپوزال-دکتری
4 فرمت پایان نامه دکتری https://sku.ac.ir/File/31757/فرمت-پایان-نامه-دکتری
5 فرم گزارش چاپ مقاله https://sku.ac.ir/File/31756/فرم-گزارش-چاپ-مقاله-(دکتری)
6 فرم درخواست هزینه شرکت در همایش ها https://sku.ac.ir/File/31755/فرم-درخواست-هزینه-شرکت-در-همایشها-(دکتری)
7 فرم درخواست هزینه پایان نامه https://sku.ac.ir/File/31754/فرم-درخواست-هزینه-پایان-نامه
8 فرم درخواست تمدید سنوات https://sku.ac.ir/File/31753/فرم-درخواست-تمدید-سنوات
9 فرم درخواست تعیین تاریخ دفاع https://sku.ac.ir/File/33585/فرم-درخواست-دفاع-از-رساله-دکترا
10 فرم درخواست برگزاری آزمون جامع https://sku.ac.ir/File/31751/فرم-درخواست-برگزاری-آزمون-جامع
11 فرم توزیع نسخ پایان نامه https://sku.ac.ir/File/31750/فرم-توزیع-نسخ-دکتری
12 خلاصه شیوه نامه دکترا (مخصوص دانشجویان) https://sku.ac.ir/File/31799/خلاصه-شیوه-نامه-دوره-دکترا-(مخصوص-دانشجویان)
13 نحوه همانندجویی فایل زی-پرشین https://sku.ac.ir/File/31915/همانندجو
14 فرم درخواست بازگشت به تحصیل https://sku.ac.ir/File/31819/فرم-بازگشتبه-تحصیل
15 فرم درخواست مرخصی تحصیلی https://sku.ac.ir/File/31820/فرم-درخواست-مرخصی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است