یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

سؤالات متداول آموزشی دانشجویان

 

مهمانی و انتقالی:

الف) هرگونه نقل و انتقال فقط در اردیبهشت ماه هر سال و تنها از طریق ثبت نام در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) امکان پذیر است. خواهشمند است پس از مطالعه دقیق آئین نامه مهمانی و انتقالی موجود در سامانه مذکور، در صورت واجد شرایط بودن، فرم تقاضای مهمانی و انتقال را در سامانه تکمیل نمایید.

ب) دانشجو باید ترم اول و آخر دوره تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ بگذراند. در صورت داشتن شرایط خاص، درخواست دانشجو با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد و از طریق شورای بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی و تصمیم گیری خواهد بود.

ج) دانشجوی مهمان پس از 4 ترم مهمانی و موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد، می تواند تقاضای مهمانی دائم یا انتقالی را در سامانه سجاد ثبت نماید.

 

انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی:

الف) دانشجوی مهمان موظف است با رعایت پیش نیاز و چارت درسی دانشگاه مبدأ و برنامه ریزی انجام شده در دانشگاه مقصد انتخاب واحد نماید.

ب) انتخاب واحد نیمسال اول مهمانی دانشجو توسط آموزش دانشکده انجام می شود. از اینرو لازم است دانشجو درخواست انتخاب واحد خود در قالب فرم "انتخاب واحد دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشگاه شهرکرد" را قبل از شروع انتخاب واحد به مدیر گروه مربوطه ارائه دهد. پس از تأیید مدیر گروه، انتخاب واحد توسط آموزش دانشکده انجام خواهد شد. لازم به ذکر است انتخاب واحد نیسمال های بعد توسط دانشجو انجام می گیرد.

ج) تأیید فارغ التحصیلی دانشجویان مهمان دائم و انتقالی توسط دانشگاه مقصد انجام می گیرد. از اینرو، دانشجویان مهمان دائم و یا انتقالی به دانشگاه شهرکرد بایستی نمرات دروس اخذ شده در دانشگاه مبدأ را در سامانه آموزشیsees  از طریق منوی "آموزشی، انتقال سوابق تحصیلی" ثبت و روند تطبیق واحد را از مدیر گروه مربوطه و سپس کارشناس آموزش کل پیگیری نمایند.

 

انتخاب واحد:

الف) امکان رفع تداخل ساعات کلاسی و تاریخ امتحانات وجود ندارد. دانشجو موظف است بر اساس برنامه ریزی انجام شده در گروه مربوطه، انتخاب واحد نماید.

ب) اگر درس A پیش نیاز درس B باشد و دانشجو یکبار درس A را اخذ و موفق به گذراندن آن نشده باشد، تنها با موافقت گروه مربوطه می تواند این دو درس را همنیاز نماید. لازم به ذکر است، گروه آموزشی تنها مرجع تصمیم گیری در این مورد است و در صورتیکه بر اساس تصمیم گروه آموزشی همنیاز شدن دو درس مجاز نباشد، دانشجو موظف است پس از گذراندن درس A نسبت به اخذ درس B اقدام نماید. در صورت عدم رعایت این مورد، گروه مربوطه نسبت به حذف درس اقدام می نماید.

ج) دانشجویان با معدل نیمسال قبل بالای 17 می توانند حداکثر 24 واحد اخذ نمایند. بایستی پیش نیازی و همنیازی دروس رعایت گردد.

د) در شرایطی که دانشجو با اخذ 24 واحد فارغ التحصیل شود، می تواند در صورت موافقت گروه و امکان اخذ واحدها بر اساس برنامه ریزی درسی انجام شده، واحدهای باقیمانده را همزمان اخذ نماید. لازم به ذکر است بایستی کلیه واحدهای باقیمانده اعم از پروژه و غیره بیشتر از 24 واحد نباشد.

 

عدم رؤیت درس در موعد انتخاب واحد:

الف) دانشجو درس را در مرحله انتخاب واحد مقدماتی انتخاب ننموده است.

ب) دانشجو پیشنیاز درس مورد نظر را نگذرانده است.

ج)  نمره درس پیشنیاز ثبت نهایی نشده است.

د) مطابق چارت درسی گروه آموزشی، درس مربوط به نیمسال جاری نیست.

و) دانشجو درس پیشنیاز را با کدی غیر از کد ثبت شده در کاتالوگ رشته ی خود گذرانده است.

ه) اگر درس A پیشنیاز B باشد و بنا به صلاحدید گروه آموزشی امکان اخذ دو درس بصورت همنیاز وجود داشته باشد، دانشجو برای انتخاب همزمان دو درس در یک نیمسال، بایستی در فرآیند انتخاب واحد هر دو درس را همزمان انتخاب و ثبت نماید. اگر ابتدا درس A انتخاب و تأیید شود، درس B از دسترس دانشجو خارج خواهد شد.

 

اخذ واحد در نیمسال تابستان:

الف) در نیمسال تابستان اخذ حداکثر 6 واحد مجاز است. در صورتی که حداکثر 8 واحد برای فارغ التحصیلی دانشجو باقی مانده است. می تواند آنها را در نیمسال تابستان اخذ نماید.

ب) در شرایط اخذ دروس نظری در نیمسال تابستان بصورت مهمان در دانشگاه های دیگر، الزاماً باید دروس به صورت حضوری گذرانده شوند تا نمره ی آنها مورد قبول واقع شود.

ج) امکان اخذ دروس به صورت مجازی تنها در دانشگاه شهرکرد مجاز است. ضمناً تنها گذراندن مجازی دروسی مجاز است که قبلاً دانشجو آنها را اخذ و موفق به گذراندن آنها نشده باشد.

د) مطابق آئین نامه کارآموزی، امکان اخذ درس کارآموزی به همراه دروس نظری، امکان پذیر نیست.

ه) اخذ کارآموزی و پروژه تخصصی و یا درس معرفی به استاد در صورت موافقت گروه آموزشی بلامانع است.

 

غیبت کلاسی:

اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات را غیبت کند و به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شوند نمره صفر برای آن درس لحاظ می گردد. در صورت موجه بودن غیبت های دانشجو، آن درس حذف می شود. در این شرایط رعایت حد نصاب 12 واحد الزامی نیست اما نیمسال در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 

حذف اضطراری:

دانشجو می تواند در تاریخ معین شده در تقویم آموزشی توسط آموزش کل دانشگاه، یک درس را به صورت اضطراری حذف ماید. ضمناً بایستی حد نصاب 12 واحد رعایت شود.

 

حذف پزشکی در بازه امتحانات:

دانشجو بایستی فرم مربوط به درخواست حذف پزشکی را به همراه کارنامه کل (لیست دروس گرفته شده) و گواهی پزشکی که به تأیید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد را به آموزش دانشکده تحویل دهد. لازم به ذکر است حذف پزشکی در طول مدت تحصیل یکبار مجاز است و برای دفعات بعد نیازمند گواهی بستری از بیمارستان می باشد.

 

شرایط مشروطی:

چنانچه معدل یک نیمسال دانشجو کمتر از 12 باشد در آن نیمسال مشروط تلقی شده و در نیمسال بعد مجاز به انتخا حداکثر 14 واحد درسی می باشد. چنانچه دانشجو 3 نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شده باشد از تحصیل محروم خواهد شد.

 

دروس معرفی به استاد:

الف) پس از ثبت نهایی کلیه نمرات دانشجو، امکان اخذ درس معرفی به استاد وجود دارد. درخواست اخذ درس بصورت معرفی به استاد توسط دانشجو در سامانه آموزشی sess ثبت می شود.

ب) اخذ حداکثر دو درس معرفی به استاد مجاز است. درخواست دانشجو پس از بررسی و تأیید توسط کارشناس آموزش کل برای مدیر گروه مربوطه ارسال می گردد. مدیر گروه پس از بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو، موافقت با اخذ درس انتخاب شده و کنترل کد درس، درخواست را برای استاد مورد نظر ارسال می نماید. فرآیند درخواست در سامانه توسط دانشجو قابل رؤیت است. دانشجو پس از مشخص شدن استاد درس، جهت تعیین تاریخ و برگزاری امتحان بایستی با استاد مربوطه هماهنگ نمایند. دانشجو بایستی پس از ثبت نهایی نمره ی درس اول، درخواست اخذ درس دوم را در سامانه آموزشی ثبت نماید.

ج) برای اخذ دروس معرفی به استاد، رعایت سقف واحد مجاز در نیمسال مورد نظر ضروری است.

د) در صورتیکه درس مورد نظر برای معرفی به استاد در نیمسال جاری ارائه شود، امکان معرفی به استاد آن درس وجود ندارد.

و) امکان ثبت معرفی به استاد دروس پایه و اصلی وجود ندارد.

ه) حدکثر زمان برگزاری آزمون و ثبت نهایی نمره درس معرفی به استاد تا پایان نیمسال ثبت درخواست است. در غیر اینصورت، سیستم نمره شما را صفر لحاظ خواهد کرد.

 

درخواست بازگشت به تحصیل:

اگر دانشجو به دلیل مشروطی بیش از حد یا اتمام سنوات تحصیلی و مواردی از این قبیل مجاز به انتخاب واحد نباشد، بایستی درخواست بازگشت به تحصیل خود را جهت بررسی در کمیسیون موارد خاص ثبت نماید. در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص می تواند انتخاب واحد نماید. شایان ذکر است، مطابق مصوبه شورای آموزش دانشگاه، در صورتیکه دانشجو به هر دلیل (از جمله تأخیر در ثبت درخواست، عدم ارسال موافقت کمیسیون، و عدم تشکیل کمیسون) تا سه هفته بعد از شروع نیمسال انتخاب واحد ننماید، امکان ثبت واحد برای دانشجو وجود نخواهد داشت. در اینصورت بایستی نیمسال جاری را مرخصی و مجدداً برای نیمسال بعد اقدام نماید.

 

تمدید سنوات تحصیلی:

الف) دانشجوی مقطع كارشناسي كه نیمسال مورد نظر نیمسال دهم ایشان مي باشد، بایستی درخواست تمديد سنوات را در سامانه Sess از قسمت فرایندهای دانشجویی فعال و پیگیری نماید. تمدید سنوات به شرطي ممكن است كه دانشجو با احتساب ترم قبل مشروطي بيش از حد مجاز نداشته باشد.

ب) دانشجوی مقطع كارشناسي كه نیمسال مورد نظر نیمسال يازدهم يا بالاتر ایشان باشد، پس از تأیید درخواست خود در گروه آموزشی و همچنین دانشکده مربوطه، لازم است جهت طرح درخواست در كميسيون موارد خاص، در سامانه سجاد ثبت نام و درخواست مذکور را به همراه مدارك لازم بارگذاري نمايد. در صورت تأييد در كميسيون موارد خاص، تمديد سنوات انجام مي گیرد.(فرم تمدید سنوات)

ج) دانشجوی مقطع كارشناسي ارشد كه نیمسال مورد نظر نیمسال ششم ایشان مي باشد، بایستی درخواست تمديد سنوات را در قالب فرم مربوطه به مدیر گروه تحويل دهد. پس از تأييد درخواست در گروه و همچنین دانشكده مربوطه، تمديد سنوات از طريق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می گیرد.

د) دانشجوی مقطع كارشناسي ارشد كه نیمسال مورد نظر نیمسال هفتم يا بالاتر ایشان باشد، پس از تأیید درخواست خود در گروه آموزشی و همچنین دانشکده مربوطه، لازم است جهت طرح درخواست در كميسيون موارد خاص، در سامانه سجاد ثبت نام و درخواست مذکور را به همراه مدارك لازم بارگذاري نمايد. در صورت تأييد در كميسيون موارد خاص، تمديد سنوات انجام مي گیرد.

و) دانشجو مقطع دكتری كه نیمسال مورد نیمسال نیمسال دهم ایشان باشد، بایستی درخواست تمديد سنوات را در قالب فرم مربوطه به مدیر گروه تحويل دهد. پس از تأييد درخواست در گروه و همچنین دانشكده مربوطه، تمديد سنوات از طريق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می گیرد.

ه) دانشجوی مقطع دکتری كه نیمسال مورد نظر نیمسال یازدهم يا بالاتر ایشان باشد، پس از تأیید درخواست خود در گروه آموزشی و همچنین دانشکده مربوطه، لازم است جهت طرح درخواست در كميسيون موارد خاص، در سامانه سجاد ثبت نام و درخواست مذکور را به همراه مدارك لازم بارگذاري نمايد. در صورت تأييد در كميسيون موارد خاص، تمديد سنوات انجام مي گیرد.

 

تغییر رشته در دانشگاه شهرکرد:

دانشجو با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش تحصیلی به رشته یا گرایش تحصیلی دیگر در دانشگاه شهرکرد تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و سپس تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره اکتسابی متقاضی از آخرین فرد پذیرش شده در رشته یا گرایش مقصد در آزمون سراسری

د) امکان ادامه تحصیل در سنوات مجاز باقیمانده

و) لازم به ذکر است دانشجو در هر دوره تحصیلی یکبار مجاز به تغییر رشته یا گرایش است.

 

تقاضای مدرک معادل کاردانی:

دانشجو بایستی فرم درخواست دریافت مدرک معادل کاردانی و اعلام وضعیت را به همراه فرم انصراف از ادامه تحصیل و کارنامه کل را به مدیر گروه مربوطه تحویل دهد. پس از بررسی و در صورت تأیید گروه و دانشکده، توسط آموزش دانشکده به آموزش کل دانشگاه ارجاع داده می شود. لازم به ذکر است، مطابق آیین نامه، برای اخذ مدرک کاردانی معادل، دانشجو بایستی حداقل 68 واحد (که حداکثر 10 واحد از دروس عمومی قابل قبول است) با معدل کل حداقل 12 گذرانده باشد.

 

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل:

گواهی اشتغال به تحصیل پس از انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، به صورت فرآیندی و از طریق سامانه آموزشی sess توسط دانشجو قابل دریافت است

توجه:

*** فرم های مربوط به انواع درخواست های دانشجویی در "سایت دانشکده فنی و مهندسی، منوی آموزش، فرم های آموزشی"، قابل دریافت است. لطفاً برای پیگیری هر درخواست، ابتدا فرم مربوطه را از مسیر مذکور دریافت، تکمیل و به همراه داشته باشید.

*** آیین نامه های آموزشی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در "سایت دانشکده فنی و مهندسی، منوی آموزش، آیین نامه های آموزشی"، قابل دسترسی است.

 

 

نحوه ارسال پیام در سامانه Sess

در قسمت پیام ها،گزینه ایجاد پیام جدید را بزنید، سپس در صفحه جدید،( در صورتی که ID دریافت کننده را دارید) ID دریافت کننده را نوشته و تیک مربوطه را بزنید و سپس کلید Enter را بزنید. در پنجره باز شده نام کاربر را مشاهده خواهید کرد، متن پیام را در فیلد مخصوص نوشته و در صورت داشتن پیوست در قسمت مربوطه پیوست را اضافه کرده و گزینه ارسال را بزنید.

IDمدیر گروه ها در زیر آمده است و می توانید با انها از طریق سامانه Sess در ارتباط باشید

ردیف مشخصات گروه ID
۱ دکتر علیرضا جهانگیری مهندسی عمران t۲۳۰۲
۲ دکتر سید احمد تجلی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی t2514
۳ دکتر احمدرضا سجادی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی t2920
۴ دکتر عبدالرضا ربیعی مهندسی برق- قدرت و کنترل t2060
۵ دکتر مریم تقی زاده مهندسی برق- الکترونیک و مخابرات t1626
۶ دکتر لیلا صمیمی دهکردی مهندسی کامپیوتر t۲046
۷ دکتر ابراهیم شریفی مهندسی مواد t2075

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است