جمعه ٣ آذر ١٣٩٦

 

سایت مرکزی برادران

   مجموعه سایت مرکزی برادران  شامل 118 دستگاه کامپیوتر هستند که در یک سایت مجزا قرار گرفته اند.
دانشجویان میتوانند جهت استفاده از اینترنت و نرم افزارهای مورد لزوم خود به این سایت مراجعه نمایند. 
این سایت  به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت متصل می باشد.سایت آموزشی نیز دارای 15 دستگاه کامپیوتر
و دارای ابزار کمک اموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور می باشد.
s.jpg

سایت مرکزی برادران

 
    

سایت مرکزی خواهران

             مجموعه سایت مرکزی خواهران  شامل 100 دستگاه کامپیوتر هستند که در یک سایت مجزا قرار گرفته اند.
              دانشجویان میتوانند جهت استفاده از اینترنت و نرم افزارهای مورد لزوم خود به این سایت مراجعه نمایند.
             این سایت  به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت متصل می باشد.سایت آموزشی نیز دارای 70دستگاه کامپیوتر
                  و دارای ابزار کمک اموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور جهت برگزاری کلاس می باشد.
f.jpg
سایت مرکزی خواهران
 
   
 
                  سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی:
سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی گنجایش 30 دستگاه کامپیوتر دارد که به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت متصل است و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده کشاورزی از این سایت جهت انجام پروژه های نرم افزاری و اتصال به شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند.
 
k.jpg

 

سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی:

سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی گنجایش 50 دستگاه کامپیوتر دارد که به شبکه داخلی دانشگاه و شبکه اینترنت متصل است و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد فنی از این سایت جهت انجام پروژه های نرم افزاری و اتصال به شبکه جهانی اینترنت استفاده می کنند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است