جمعه ٣ آذر ١٣٩٦

 
 
 
رشته های دوره دکتری تخصصی

 

ردیف
دانشکده
رشته
گرایش
1
 ادبیات و علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات عرفانی
2
 ادبیات و علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر
3
ادبیات و علوم انسانی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
4
دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی
-
5
دامپزشکی
فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
-
6
دامپزشکی
بیماری های داخلی دامهای بزرگ
-
7
دامپزشکی
مامایی وبیماری های تولید مثل دام *
-
8
دامپزشکی
بهداشت وبیماری طیور
-
9
علوم پایه
فیزیک
حالت جامد
10
علوم پایه
بیوشیمی
-
11
علوم پایه
شیمی
شیمی تجزیه
12
علوم ریاضی
ریاضی محض
جبر
13
علوم ریاضی
ریاضی محض
آنالیز
14
علوم ریاضی
ریاضی محض
هندسه
15
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
آنالیزعددی
16
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات
17
فنی مهندسی
مکانیک
تبدیل انرژی
18
فنی مهندسی
مکانیک
طراحی کاربردی
19
فنی مهندسی
برق
قدرت
20
کشاورزی
اصلاح نباتات
-
21
کشاورزی
خاکشناسی
پیدایش ورده بندی
22
کشاورزی
خاکشناسی
فیزیک وحفاظت خاک
23
کشاورزی
خاکشناسی
بیولوژی وتکنولوژی خاک
24
کشاورزی
خاکشناسی
شیمی وحاصلخیزی خاک
25
کشاورزی
آبیاری وزهکشی
-
26
کشاورزی
تغذیه دام
نشخوارکنندگان
27
کشاورزی
تغذیه دام
طیور
28
کشاورزی
مکانیک ماشینهای کشاورزی
-
29
کشاورزی
علوم باغبانی
فیزیولوژی واصلاح درختان ومیوه
30
کشاورزی
زراعت
 
31
منابع طبیعی و علوم زمین
علوم جنگل
 
32
منابع طبیعی و علوم زمین
علوم ومهندسی آبخیز داری
 
33
منابع طبیعی و علوم زمین
مرتعداری *
 
34
منابع طبیعی و علوم زمین
زمین شناسی
پترولوژی

 

 

 

رشته های دوره کارشناسی ارشد

 ردیف

دانشکده
رشته
گرایش
1
 ادبیات و علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
-
2
 ادبیات و علوم انسانی
ادبیات مقاومت
-
3
 ادبیات و علوم انسانی
فیزیولوژی ورزشی
-
4
 ادبیات و علوم انسانی
حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی
-
5
 ادبیات و علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی
-
6
 ادبیات و علوم انسانی
باستان شناسی
-
7
 ادبیات و علوم انسانی
الهیات ومعارف اسلامی – ادیان وعرفان
-
8
 ادبیات و علوم انسانی
حقوق شرکتهای تجاری
-
9
ادبیات وعلوم اسلامی فارسان
فقه وحقوق اسلامی
-
10
دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی
-
11
دامپزشکی
باکتری شناسی
-
12
دامپزشکی
انگل شناسی دامپزشکی
-
13
علوم پایه
فیزیک
حالت جامد
14
علوم پایه
فیزیک
اتمی و ملکولی
15
علوم پایه
فیزیک
هسته ای
16
علوم پایه
شیمی -  شیمی آلی
-
17
علوم پایه
شیمی - شیمی تجزیه
-
18
علوم پایه
بیوشیمی
-
19
علوم پایه
ژنتیک
-
20
علوم پایه
علوم جانوری
فیزیولوژی جانوری
21
علوم پایه
علوم گیاهی
فیزیولوژی گیاهی
22
علوم پایه
علوم گیاهی
سیستماتیک اکولوژی
23
علوم پایه
زیست فناوری
میکروبی
24
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
-
25
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
تحقیق در عملیات
26
علوم ریاضی
ریاضی کاربردی
آنالیز عددی
27
علوم ریاضی
ریاضی محض
جبر
28
علوم ریاضی
ریاضی محض
آنالیز
29
فنی و مهندسی
مکانیک - تبدیل انرژی
-
30
فنی و مهندسی
مکانیک- طراحی کاربردی
-
31
فنی و مهندسی
برق- قدرت
-
32
فنی و مهندسی
برق - الکترونیک
-
33
فنی و مهندسی
برق - کنترل
-
34
فنی و مهندسی
مواد - سرامیک
-
35
فنی و مهندسی
مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 
36
فنی و مهندسی
عمران- سازه های هیدرولیکی
-
37
 کشاورزی
خاکشناسی
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
38
 کشاورزی
خاکشناسی
پیدایش و رده بندی خاک
39
 کشاورزی
خاکشناسی
فیزیک و حفاظت خاک
40
 کشاورزی
خاکشناسی
شیمی و حاصلخیزی خاک
41
 کشاورزی
آبیاری و زهکشی
-
42
کشاورزی
سازه های آبی
-
43
کشاورزی
مهندسی منابع آب
-
44
 کشاورزی
علوم دامی
تغذیه دام
45
 کشاورزی
علوم دامی
ژنتیک و اصلاح دام
46
 کشاورزی
مکانیک ماشین های کشاورزی
-
47
 کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی
-
48
 کشاورزی
علوم باغبانی
-
49
کشاورزی
علوم باغبانی
میوه کاری
50
 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
-
51
کشاورزی
علوم و تکنولوژی بذر
-
52
 کشاورزی
اصلاح نباتات
-
53
 کشاورزی
بیوتکنولوژی در کشاورزی
-
54
 کشاورزی
زراعت
-
55
 کشاورزی
آگرواکولوژی
-
56
منابع طبیعی و علوم زمین
مرتعداری
-
57
منابع طبیعی و علوم زمین
جنگلداری
-
58
منابع طبیعی و علوم زمین
آبخیزداری
-
59
منابع طبیعی و علوم زمین
تکثیر و پرورش آبزیان
-
60
منابع طبیعی و علوم زمین
زمین شناسی – پترولوژی
-
61
منابع طبیعی و علوم زمین
مدیریت مناطق بیابانی
-
62
منابع طبیعی و علوم زمین
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است