پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

 

 

کارشناس سامانه های اطلاعاتی

 

 • تهیه نسخه پشتیبان از سامانه ها و انتقال به هارد جانبی
   
 • فراهم آوردن دسترسی از راه دور برای شرکت در زمانهای مورد نیاز
   
 • تعریف یا تغییر کاربران، نقشها و سمتهای جدید در سیستم  sess
   
 • پاسخگویی به مشکلات نرم افزاری به کارشناسان سیستم در حوزه های آموزش، پژوهش و دانشجویی
   
 • بررسی و رفع خطاها و مشکلات نرم افزاری سیستم با هماهنگی با شرکت
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه که به سیستم دسترسی ندارند.
   
 • تهیه و فعال کردن کارتهای شناسایی کاربران
   
 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه
   
 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی)
   
 • اجرای دستورات مدیران مافوق

کارشناس حوزه آموزش
 

 • بررسی و حل مشکلات بخش آموزشی نرم افزار
   
 • تعریف پارامترهای مربوط به ترفیع سالیانه، مقالات و پوشه های اطلاعاتی
   
 • تعریف پارامترهای مربوط به ارتقاء
   
 • تعریف دروس جدید، ویرایش کاتالوگ های درسی با هماهنگی مدیران گروه
   
 • بروز رسانی اطلاعات آموزشی وب سایت
   
 • طراحی فرمهای آموزشی مورد نیاز
   
 • امور مربوط به آموزشهای آزاد و مجازی
   
 • مدیریت تقویم آموزشی
   
 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاهای آموزشی خود در سیستم
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه
   
 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی)
   
 • اجرای دستورات مدیران مافوق
   

کارشناس حوزه دانشجویی
 

 • بررسی و حل مشکلات بخش دانشجویی نرم افزار
   
 • تعریف پارامترهای مربوط به تغذیه، استخر،  خدمات رفاهی
   
 • بروز رسانی اطلاعات دانشجویی وب سایت دانشگاه
   
 • طراحی فرمهای دانشجویی مورد نیاز
   
 • مدیریت زمان بندی های سامانه دانشجویی
   
 • تنظیم و طراحی نظرسنجی ها و انتخابات
   
 • انتقال وامهای دانشجویی به سیستم
   
 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها
   
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه
   
 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی)
   
 • راه اندازی سیستم تردد خوابگاهی ، اموزش به مسئولین خوابگاه و حل مشکلات و پیگیری جهت ارتقا و به روز رسانی
   
 • به روز رسانی سیستم تغذیه و افزایش امکانات مورد نیاز با توجه به درخواست حوزه دانشجویی
   
 • بررسی و رفع مشکلات سیستم اداره رفاه دانشجویی، اداره تغذیه، اداره رفاه، خوابگاهها و اداره تربیت بدنی و تعریف پارامترهای جدید بر اساس ضرورت اعلام شده
   
 • اجرای دستورات مدیران مافوق
 •  

کارشناس حوزه پژوهشی

 

 • بررسی و حل مشکلات بخش پژوهشی نرم افزار
 • تعریف پارامترهای مربوط به گرنت، مقالات و پوشه های اطلاعاتی و انتشارات
   
 • بروز رسانی اطلاعات پژوهشی وب سایت دانشگاه
   
 • طراحی فرمهای پژوهشی مورد نیاز
   
 • تنظیمات زمان بندی های سامانه پژوهشی
   
 • امور زیر سیستم قراردادهای پژوهشی
   
 • بررسی دائمی و پاسخ به ارجاعات و تقاضاها
 • استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه مربوطه
   
 • حل بهینه مشکلات مراجعه کنندگان از طریق تلفن، اتوماسیون اداری(برای نامه های رسمی) و پیامهای sess (موارد غیررسمی)
 • اجرای دستورات مدیران مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است