پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨

معاونت پژوهشی و فناوری

 

 

شیوه نامه فعالیت شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهرکرد

 

 

استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و برنامه ریزی و تاثیر شگرف رایانه در بهبودنقش های فردی و سیستم های اجتماعی از ضروریات انکارناپذیری است که دامنه گسترش آن تمامی سازمانها و نهادهای آموزش عالی دنیا را در بر گرفته است. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نامه شماره24343/11  مورخ  20/9/1370 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه شهرکرد اقدام به تشکیل چنین شورایی نمود. این آیین نامه با توجه به آیین نامه های مشابه و تجربیات چند ساله و تغییر نوع نیازها با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطاعات و ارتباطات و همچنین تغییر ساختار سازمانی دانشگاه تدوین و تکمیل گردیده است.

 

ماده 1: مأموریت شورا

هدف از تشکیل شورای فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، سیاستگذاری و تدوین راهبردها در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه‌ استفاده از فناوری اطاعات و ارتباطات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و گسترش استفاده از فرآیندهای الکترونیکی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و برنامه‌های توسعه‌ بخش‌های مختلف می‌باشد.

 

‌ماده 2: اهداف و وظایف شورا

 

  1. تعیین خط مشی و سیاستگذاری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
  2. تصویب راهبردهای کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی،اداری و مالی و برنامه ریزی
  3. تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
  4. تبیین نظام ارتباطی و اطلاع رسانی و برنامه توسعه زیرساخت های اطلاع رسانی دانشگاه
  5. سیاستگذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مربوط
  6. تعیین روشهای ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه دانشگاه و سیستم های اطلاع رسانی
  7. برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز دانشگاه
  8. پیگیری، نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاستهای مصوب
  9. سیاستگذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات در دانشگاه

تبصره1:

 با توجه به موضوع جلسه برحسب نیاز از افراد متخصص و ذی صلاح ازداخل و یا خارج دانشگاه به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس دعوت می شود.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است